Pediatriya

Azitromisin azalid qrupuna aid olan makrolid antibiotikdir. Azitromisin molekulunda er- itromisin A-nın lakton halqasına azot atomu əlavə edilmişdir. Azitromisinin kimyəvi adı: 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-homoeritromisin A. Molekulyar çəkisi: 749.0. Təsir mex- anizmi: Azitromisin ribosom 50S subvahidi ilə birləşməklə və peptid translokasiyasını inhibə etməklə, bakterial hüceyrələrdə zülalların sintezini pozur.