Aptek

Dərmanların satışı

Moxif

Flüorxinolon qrupuna aid olan antibakterial dərman vasitəsi

Sektorlar:
Kataloqlar:,
Firmalar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

Təsiredici maddə:   250 ml məhlulun tərkibində 400 mq moksifloksasinə ekvivalent miqdarda

moksifloksasin hidroxlorid vardır.

Köməkçi maddələr: natrium xlorid, natrium hidroksid, inyeksiya üçün su.

Moksifloksasin bakterisid təsir göstərir.Təsir mexanizmi: bakterial topoizomeraza II və IV-ü inhibə etməklə, hüceyrənin DNT sintezini pozur, bu da mikrob hüceyrəsinin məhvinə səbəb olur. Minimal bakterisid konsentrasiyası minimal inhıbəedici konsentrasiya ilə eynidir. In vitro preparat bir çox qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlərə, anaerob,turşuya davamlı bakteriyalara, β-laktam antibiotiklərinə və makrolidlərə rezistent olan  atipik formalı bakteriyalara, məsələn Micoplazma spp., Chlamidia spp., Legionella spp. və b. qarşı təsirlidir.

Moksifloksasinə həssas olan mikroorqanizmlər: qrammüsbət aerob bakteriyalar: Streptococcus pneumoniae (pensillinə və makrolidlərə davalı ştamlar), Streptococcus pyogenes, Streptococcus milleri, Streptococcus mitis, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus anginosus*, Streptococcus constellatus*, Staphylococcus aureus (metsillinə həssas ştamlar), Staphylococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (metsillinə həssas ştamlar), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans,  Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis (yalniz gentamisinə və vankomisinə həssas ştamlar); qrammənfi anaerob bakteriyalar: Haemophilus influenzae , Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Gardnerella vaginalis; anaerob bakteriyalar: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Porphyromonas spp. (həmçinin. Porphyromonas anaerobius, Porphyromonas asaccharolyticus, Porphyromonas magnus), Prevotella spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Clostridium ramosum; atipik bakteriyalar: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Coxiella burnettii, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium.

Moksifloksasin  Staphylococcus aureus (metisillin və ofloksasinə rezistent ştamlar), Staphylococcus epidermidis (metisillin və ofloksasinə rezistent ştamlar), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Neisseria gonorrhoeaya qarşı daha az aktivdir.

Penisilinə, sefalosporinlərə, aminoqlikozidlərə,makrolidlərə, tetrasiklinlərə qarşı yaranan rezistentlik mexanizmləri moksifloksasinə təsir etmir.Bu ana qədər plazmid sabitlik müşahidə olunmamışdır. Moksifloksasinə qarşı rezistentlik müxtəlif və coxsaylı mutasiyalarla cox yavaş inkişaf edir. Bəzən xinolonlara çarpaz rezistentlik müşahidə olunur.Buna baxmayaraq, Bəzi xinolonlara rezistent qrammüsbət və anaerob mikroorqanizmlər moksifloksasinə həssasdır.

Sorulması

400 mq dozada birdəfəlik   infuziyadan  1 saat sonra Cmax infuziyanin  sonunda 4,1 mq/l-ə  çatır ki, bu da daxilə qəbulla müqayisədə  təxminən 26% çoxdur. Çoxsaylı venadaxili  400 mq infuziyadan sonra Cmax 4,1mq/l-dən 5,9mq/l-ə qədər dəyişir. Orta Css infuzi-yanın sonunda yaranır və  4,4 mq/l təşkil edir.

Mütləq biomənimsənilməsi 91% -ə çatır.

Paylanması

Tarazlıq konsentrasiyası  3 gün ərzində əldə olunur. Qanın zülalları ilə birləşməsi (əsasən albumin ilə) 45% təşkil edir.

Moksifloksasin toxuma və orqanlara tez paylanır. Preparatın yüksək konsentrasiyası ağciyər toxumasında (alveolların mikrofaqlarında), bronxların seliyində, burun sinuslarında, yumşaq toxumalarda, dəri və dərialtı strukturlarda, iltihab ocaqlarında toplanir. İnterstisial mayedə və ağız suyunda preparat sərbəst halda, zulallarla birləşməmiş halda rast gəlir və onun konsentrasiyası plazmadakı konsentrasiyasından çox olur. Bundan başqa, yüksək konsentrasiyalar qarın boşluğu orqanlarında, perionatal mayedə, qadın orqanları toxumalarında rast gəlir.

Metabolizmi

Qeyri-aktiv sulfobirləşmələr və qlükuronidlərə qədər biotransformasiya olunur. Moksifloksasin qaraciyərin sitoxrom P450 sistem mikrosomal fermentləri ilə biotransaforma-siyaya uğramır.

Eliminasiyası

Biotransformasiyanın 2-ci fazasını keçdikdən sonra orqanizmdən böyrək və bağırsaqdan dəyişilməmiş və  qeyri-aktiv sulfobirləşmələr və qlükuronidlər şəklində ifraz olunur.

Birdəfəlik 400mq dozadan sonra 19% -isidiklə dəyişilməmiş halda, 25%-i isə nəcislə xaric olur. T1/2 təxminən 12 saata bərabərdir. 400 mq dozada qəbuldan sonra orta ümumi klirensi 179 ml/dəq-dən 246 ml/dəq-yə qədər dəyişə bilər.

Xüsusi hallarda farmakokenetikası

Moksifloksasinin farmokokinetik göstəricilərinin yaşa, cinsə, irqi mənsubiyyətə görə dəyişməsi haqqında məlumat yoxdur.

Uşaqlarda moksifloksasinin farmakokinetikası öyrənilməmişdir.

Böyrək funksiyasının pozğunluğu olan xəstələrdə moksifloksasinin farmakokinetikasında ciddi dəyişikliklər nəzərə çarpmayıb.

Yüngül və mülayim qaraciyər funksiyası pozğunluğu (Çayld-Pyu şkalası ilə A və B sinfinə aid) olan xəstələrdə moksifloksasinin farmakokinetikası dəyişmir. Qaraciyərin ağır funksional pozğunluğu olan xəstələrdə (Çayld-Pyu şkalası ilə C sinfi) moksifloksasinin farmakokinetika-sı haqqında məlumat yoxdur.

MOKSİF preparatının infuziyası 18 yaşdan yuxarı xəstələrdə, moksifloksasinə həssas olan bakteriyalar tərəfindən törədilmiş aşağıdakı infeksiyaların müalicəsi üçün göstərişdir:

– Xətəxanadankənar pnevmoniya (antibiotiklərə  rezistent olan mikroorqanizmlərin ştammları ilə yaranan).

– Dəri və yumşaq toxumaların ağırlaşmış infeksiyaları.

Preparat, yalnız digər antibiotiklərdən istifadə edilə bilmədiyi və ya təsirsiz olduğu hallarda istifadə edilməlidir.

  • Moksifloksasinə və ya digər flüorxinolonlara, və ya preparatın  hər hansı digər komponentinə qarşı yüksək həssaslıq;
  • Hamiləlik;
  • Laktasiya;
  • 18 yaşa qədər uşaqlar və yeniyetmələr

– Anamnezdə xinolon antibiotiklərilə müalicə nəticəsində vətərlərlə bağlı problemlər. MSS-in xəstəliklərində ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Qicolmaya meyilli, anadangəlmə və ya qazanılmış QT intervalının uzanması  zamanı, elektrolit balansının pozulması, xüsusilə hipokaliemiya, bradikardiya, sol mədəciyin azaldılmış atım fraksiyası ilə klinik əhəmiyyətli ürək çatışmazlığı, kəskin miokard infaktı, anamnezdə ürək ritminin pozulması, antiaritmik preparatlar qəbul edən xəstələr, ağır qaraciyər xəstəlikləri və ya qaraciyər fermentlərinin (transaminazaların) normanın yuxarı sərhəddindən 5 dəfədən çox yüksək səviyyəsi olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Ürəkbulanma və qusma istisna olmaqla, “tez-tez” kateqoriyasına aid edilən arzuolunmayan hallar pasiyentlərin 3 %-dən azında müşahidə olunmuşdur.

Tez-tez (> 1/100 və < 1/10 %): davamlı bakteriyalar və ya göbələklər tərəfindən törədilən infeksiyalar, məsələn, kandida tipli göbələklərin törətdiyi oral və vaginal infeksiyalar,

başgicəllənmə, baş ağrısı; hipokaliemiya qeyd olunan pasiyentlərdə EKQ-də QT intervalının uzanması; ürəkbulanma, qusma, qarın nahiyəsində ağrı, diareya; qanda transaminazaların səviyyəsinin yüksəlməsi; inyeksiya və infuziya nahiyəsində reaksiyalar.

Bəzən (> 1/1000 və < 1/10 %): anemiya, leykopeniya, neytropeniya, trombositopeniya, trombositoz, protrombin müddətinin uzanması və beynəlxalq normalaşdırılmış nisbət göstəricisinin artması; allergik reaksiyalar, övrə, qaşınma, səpgilər, dəridə quruluq, eozinofiliya; hiperlipidemiya; həyəcan hissi, psixomotor aktivliyin yüksəlməsi, ajitasiya; paresteziyalar/dizesteziyalar; dadbilmə qabiliyyətinin pozulması, o cümlədən çox nadir hallarda agevziya (dadbilmə hissiyatının itməsi); şüurun dumanlanması, dezoriyentasiya, yuxu pozğunluqları, başgicəllənmə, tremor, yuxululuq, somnolensiya (nitqi dərketmə qabiliyyətinin pozulması); görmə qabiliyyətinin pozulması, xüsusilə, MSS-də (mərkəzi sinir sistemində) baş verən reaksiyalarla birlikdə; EKQ-də QT intervalının uzanması, ürək çırpınması, taxikardiya, səyirici aritmiya, stenokardiya, vazodilatasiya; təngnəfəslik, o cümlədən astmatik vəziyyət; iştahanın aşağı düşməsi, qəbizlik, dispepsiya, meteorizm, qastroenterit (eroziv qastroenterit istisna olmaqla); amilaza fermentinin və bilirubinin səviyyəsinin yüksəlməsi, qaraciyər funksiyalarının pozulması, o cümlədən laktatdehidrogenaza fermentinin səviyyəsinin yüksəlməsi, qamma-qlutamiltransferaza və qələvi fosfataza fermentlərinin səviyyələrinin yüksəlməsi; artralgiyalar, mialgiyalar; dehidratasiya (diareya səbəbli və ya maye qəbulunun azalması nəticəsində); ümumi halsızlıq, qeyri-spesifik xarakterli ağrılar, tər ifrazının yüksəlməsi; infuziya nahiyəsində tromboflebitlər.

Nadir hallarda (> 1/100000 və < 1/1000): tromboplastinin konsentrasiyasının dəyişməsi; anafilaktik/anafilaktoid reaksiyalar, allergik/angionevrotik ödemlər, o cümlədən qırtlağın ödemi (həyat üçün potensial təhlükəli); hiperqlikemiya, hiperurikemiya; emosional qeyri-stabillik, depressiya (çox nadir hallarda, suisidal düşüncələrlə və ya cəhdlərlə potensial meydana çıxan, özünə zədə yetirməyə meyilliliklə xarakterizə olunan davranış), hallyusinasiyalar; sayıqlama, hiposteziya, qoxubilmə qabiliyyətinin pozulması, o cümlədən anosmiya; patoloji yuxugörmələr, koordinasiyanın pozulması (o cümlədən əsasən, başgicəllənmə və ya vertiqo nəticəsində (çox nadir hallarda yıxılmalar nəticəsində, xüsusilə, yaşlı pasiyentlərdə travmalara gətirib çıxaran) yerimə qabiliyyətinin pozulması), müxtəlif klinik təzahürlərlə müşahidə olunan qıcolma tutmaları (o cümlədən generalizəolunmuş), diqqət pozğunluqları, nitq pozğunluqları, amneziya; periferik nevropatiya və polineyropatiya; fotofobiya, qulaqlarda küy, eşitmə qabiliyyətinin pozulması, o cümlədən karlıq (adətən, müvəqqəti); bayğınlıqlar, hipotenziya, hipertenziya, mədəcik taxiaritmiyaları; disfagiya, stomatitlər, psevdomembranoz kolit (çox nadir hallarda, həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalarla assosiasiya olunan), sarılıq, hepatit (əsasən, xolestatik); tendonit, əzələ tonusunun yüksəlməsi və əzələlərin qıcolması, əzələlərdə zəiflik; böyrək funksiyalarının pozulması, böyrək çatışmazlığı (dehidratasiya nəticəsində, xüsusilə, böyrək funksiyalarının pozulması qeyd olunan yaşlı pasiyentlərdə); ödemlər.

Çox nadir hallarda (< 1/10000): protrombinin konsentrasiyasının yüksəlməsi və beynəlxalq normalaşdırılmış nisbət göstəricisinin aşağı düşməsi və ya protrombinin konsentrasiyasının və beynəlxalq normalaşdırılmış nisbət göstəricisinin dəyişməsi; anafilaktik/anafilaktoid şok (o cümlədən həyat üçün potensial təhlükəli); aqranulositoz, pansitopeniya, antidiuretik hormonun qeyri-adekvat sekresiya sindromu, hipoqlikemiya, hipoqlikemik koma, depersonalizasiya, özünə zədə yetirməyə meyilliliklə xarakterizə olunan psixotik reaksiyalar; hiperesteziya; görmə qabiliyyətinin tranzitor pozulması, xüsusilə, MSS-də (mərkəzi sinir sistemində) baş verən reaksiyalarla birlikdə; uveit və irisin ikitərəfli kəskin transillüminasiyası, qeyri-spesifik aritmiyalar (ekstrasistoliya daxil olmaqla), “piruet” tipli polimorf mədəcik taxikardiyası, xüsusilə, aritmik vəziyyətlərə meyllilik, məsələn, klinik əhəmiyyətli bradikardiya, miokardın kəskin işemiyası qeyd olunan pasiyentlərdə ürəyin dayanması, vaskulit; həyat üçün təhlükəli, ö cümlədən ölümlə nəticələnə bilən qaraciyər çatışmazlığına potensial gətirib çıxara bilən ildırımvari hepatit; bullyoz dəri reaksiyaları, məsələn, Stivens-Conson sindromu və ya toksik epidermal nekroliz (həyat üçün potensial təhlükəli); vətərlərin üzülməsi, artritlər, əzələ, vətər və ya oynaq zədələnmələri nəticəsində yerişin pozulması, əzələ gərginliyi, miasteniya qravis simptomlarının kəskinləşməsi.

Məlum deyil: kəskin yayılmış ekzantematoz pustulyoz, rabdomioliz.

Moksivista preparatının məhlulu/tabletləri ilə pilləli müalicə qəbul edən pasiyentlər yarımqrupunda aşağıda göstərilən arzuolunmayan hallar müşahidə olunmuşdur.

Tez-tez – qamma-qlutamiltransferaza fermentinin səviyyəsinin yüksəlməsi.

Bəzən – mədəcik taxiaritmiyaları, arterial hipotenziya, ödemlər, antibiotiklərin istifadəsi nəticəsində meydana çıxan psevdomembranoz kolit (çox nadir hallarda, həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalarla assosiasiya olunan), müxtəlif klinik təzahürlərlə meydana çıxan qıcolma tutmaları (o cümlədən generalizəolunmuş), hallyusinasiyalar, böyrək funksiyalarının pozulması və böyrək çatışmazlığı (dehidratasiya nəticəsində, xüsusilə, böyrək funksiyalarının pozulması qeyd olunan yaşlı pasiyentlərdə).

 

Dozalanması

Tövsiyə olunan doza 400 mq moksifloksasin gündə bir dəfə infuziya şəklində.

Klinik göstəriş olduqda başlanğıc venadaxili müalicəni moksifloksasin 400 mq tablet daxilə qəbul etməklə davam etdirmək olar.

İstifadə qaydası

Ancaq venadaxili istifadə olunmalıdır; 60 dəqiqə ərzində davamlı infuziya şəklində yeridilməlidir.

Tibbi göstəriş olduqda infuziya üçün məhlul T-tub vasitəsilə uyğun digər infuziya məhlulları ilə birlikdə yeridilə bilər.

Müalicənin davametmə müddəti

Müalicənin davametmə müddəti göstərişlərin ağırlıq dərəcəsi və ya klinik effekt ilə müəyyən olunur.

Klinik  göstəriş olanda müalicə v/d  yeridilməsindən başlaya bilər sonra isə peroral örtüklü tabletlərlə davam oluna bilər.

Xəstəxanadan kənar pnevmoniya – pilləli müalicənin (preparatın vena daxilinə yeridilməsi və 4 gündən sonra peroral müalicənin aparılması) tövsiyə olunan ümumi davametmə müddəti 7-14 gün təşkil edir.

Dərinin və yumşaq toxumaların ağırlaşmış infeksiyaları-pilləli müalicənin (preparatın vena daxilinə yeridilməsi və 6 gündən sonra peroral müalicənin aparılması) ümumi davametmə müddəti 7-21 gün təşkil edir.

Yaşlı pasiyentlərdə və böyrək funksiyalarının yüngül pozğunluqları qeyd olunan pasiyentlərdə (kreatinin klirensi ≤ 30 ml/dəqiqədə/1,73 m2. olan pasiyentlər daxil olmaqla) və eləcədə, fasiləsiz hemodializ və uzunmüddətli ambulator peritoneal dializ proseduraları qəbul edən pasiyentlərdə dozalanma rejiminin korreksiyası tələb olunmur. Qaraciyər pozuntusu olan pasiyentlərdə istifadəsi barədə kifayət qədər məlumat yoxdur.

250 ml məhlul, flakonda. 1 flakon, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*