Aptek

Dərmanların satışı

Hepatype

inyeksiya məhlulu hazırlanması üçün liofilizəolunmuş toz, həlledici

Sektorlar:
Kataloqlar:
Firmalar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

Təsiredici maddə:    1 flakonda 400 mq ademetionin ionuna  müvafiq 760 mq S-adenosil-L-metionin 1,4-butandisulfonat vardır.:

Həlledici:                 L-lizin, natrium hidroksid, inyeksiya üçün su.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

HEPATYPE hepatoprotektorlar qrupuna aid olmaqla yanaşı həmçinin, antidepressiv aktivliyə də malikdir. Xoleretik, xolekinetik, detoksikasiyaedici, regenerasiyaedici, antioksidant, antifibroz və neyroprotektiv effektlərə malikdir. S-adenozil-L-metionin (ademetionin) çatışmazlığını aradan qaldırır və orqanizmdə onun hasil edilməsini stimullaşdırır, orqanizmin bütün mühitlərində mövcuddur. Ademetioninin ən yüksək konsentrasiyası qaraciyərdə və beyində qeyd edilmişdir. Ademetionin orqanizmin metabolik proseslərində aparıcı rol oynayır, mühüm biokimyəvi proseslərdə (transmetilləşmə, transsulfolaşma, transaminləşmə) iştirak edir. Transmetilləşmə reaksiyalarında ademetionin hüceyrə membranlarının, neyrotransmitterlərin (neyromediatorların), nuklein turşularının, zülalların, hormonların və s. sintezi üçün metil qrupunun donoru rolunu oynayır. Transsulfolaşma reaksiyalarında ademetionin sisteinin, taurinin, qlutationun (hüceyrə detoksikasiyasının oksidləşmə-reduksiya mexanizmini təmin edərək), koenzim A-nın (trikarbon turşuları siklinin biokimyəvi reaksiyalarına daxil olur və hüceyrələrin enerji potensialını tamamlayır) sələfidir. HEPATYPE qaraciyərdə qlutaminin, plazmada sisteinin, taurinin miqdarını yüksəldir; qaraciyərdə metabolik reaksiyaları normallaşdıraraq, zərdabda metioninin miqdarını azaldır. Dekarboksilləşmədən sonra poliaminlərin – ribosom strukturuna daxil olan putressinin (hüceyrələrin regenerasiyasının və hepatositlərin proliferasiyasının stimulyatoru), spermidinin və sperminin sələfi kimi aminopropilləşmə reaksiyalarında iştirak edir ki, bu da fibrozlaşma riskini aşağı salır. Xoleretik təsir göstərir. Ademetionin hepatositlərdə endogen fosfatidilxolinin sintezini normallaşdırır ki, bu da membranların axıcılığını və polyarizasiyasını yüksəldir. Bu, öd turşularının nəqledici sisteminin hepatositlərinin membranları ilə assosiasiya olunmuş funksiyanı yaxşılaşdırır və öd turşularının odqovucu yollara keçməsinə səbəb olur. Xolestazın paydaxili variantında (öd sintezinin və öd axınının pozulması) effektivdir. Ademetionin öd turşularının konyuqasiyasını və sulfatlaşmasını həyata keçirməklə, hepatositlərdə onların toksikliyini aşağı salır. Taurinlə konyuqasiya öd turşularının həllolma qabiliyyətini və onların hepatositlərdən xaric olmasını yüksəldir. Öd turşularının sulfatlaşma prosesi onların böyrəklər vasitəsilə eliminasiyasına imkan yaradır, hepatosit membranından keçməsini və ödlə xaric olmasını asanlaşdırır. Bununla yanaşı, sulfatlaşmış öd turşuları əlavə olaraq qaraciyər hüceyrələrinin membranını sulfatlaşmamış öd turşularının (qaraciyərdaxili xolestaz zamanı hepatositlərdə yüksək konsentrasiyalarda olan) toksiki təsirindən müdafiə edir. Qaraciyərdaxili xolestaz sindromu ilə qaraciyərin diffuz xəstəlikləri (sirroz, hepatit) olan pasiyentlərdə ademetionin dəri qaşınmasının şiddətini və biokimyəvi göstəricilərinin dəyişməsini, o cümlədən birbaşa bilirubinin səviyyəsini, qələvi fosfatazanın, aminotransferazanın və s. aktivliyini azaldır. Хоleretik və hepatoprotektiv effekti müalicənin dayandırılmasından sonra 3 aya qədər saxlanılır. Müxtəlif hepatotoksik təsirə malik preparatların qəbulu nəticəsində əmələ gələn hepatopatiyalarda effektivliyi sübut edilmişdir. Qaraciyərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan opioid narkomaniyalı pasiyentlərdə istifadəsi abstinensiyanın klinik təzahürlərinin reqressiyasına, qaraciyərin funksional vəziyyətinin və mikrosomal oksidləşmə proseslərinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Аntidepressiv aktivliyi tədricən, müalicənin ilk həftəsinin sonundan başlayaraq meydana çıxır və 2 həftəlik müalicə müddətində stabilləşir. Amitriptilinə rezistent olan rekurrent endogen və nevrotik depressiyalar zamanı effektivdir. Depressiyanın residivlərinin qarşısını alma qabiliyyətinə malikdir. Osteoartritlərdə istifadəsi ağrını azaldır, proteoqlikanların sintezini yüksəldir və qığırdaq toxumasının qismən bərpasına səbəb olur.

Farmakokinetikası

Sorulması: İnsanlarda venadaxili yeridildikdən sonra ademetioninin farmakokinetik profili iki fazadan ibarətdir: toxumalarda sürətli paylanma fazası və yarımatılma dövrü təxminən 1,5 saat təşkil edən klirens. Əzələdaxili yeridilmə zamanı sorulma 96% -dir, yeridildikdən 45 dəqiqə sonra maksimum plazma konsentrasiyası əldə edir. Plazma konsentrasiyası 24 saat ərzində ilkin dəyərlərə qədər azalır.

Paylanma: Paylanma həcmi müvafiq olaraq 100 mq və 500 mq ademetioninin dozaları üçün 0,41 və 0,44 l / kq təşkil edir. Plazma zülalları ilə birləşməsi əhəmiyyətsizdir və ≤ 5% təşkil edir.

Metabolizm: Ademetionin metabolizmi ademetionin dövrü adlanan tsiklik bir prosesdir. Bu dövrün ilk mərhələsində ademetioninə bağlı metilaza ademetionindən S-adenosil-homosistein sintezi üçün substrat olaraq istifadə edir, hansı ki, sonra S-adenosil-homosistein- hidralazanın köməyi ilə homosistein və adenozinə qədər hidrolizə uğrayır. Homosistein öz növbəsində, metil qrupununun 5-metiltetrahidrofolatdan köçürməsi yolu ilə metioninə qədər geriyə transformasiya prosesinə məruz qalır. Nəticədə, metionin dövrü tamamlayaraq ademetioninə çevrilə bilər.

Xaricolması: Yarımxaricolma dövrü (Т1/2) – 1,5 saatdır. Вöyrəklər vasitəsilə xaric olur.

 

İstifadəsinə göstərişlər

Aşağıdakı xəstəliklər zamanı müşahidə olunan sirrozönü və sirroz vəziyyətlərində qaraciyərdaxili xolestaz:

– Qaraciyərin piy distrofiyası;

– Xroniki hepatit;

– Qaraciyərin müxtəlif mənşəli toksiki zədələnmələri, o cümlədən alkohol, virus, dərman (antibiotiklər, şişəleyhinə, vərəməleyhinə və virusəleyhinə preparatlar, trisiklik antidepressantlar, peroral kontraseptivlər) qəbulu.

– Xroniki daşsız xolesistit;

– Xolangit;

– Qaraciyər sirrozu;

– Ensefalopatiya, həmçinin qaraciyər çatışmazlığı (alkohol və s.) ilə assosiasiya olunmuş.

Hamilələrdə qaraciyərdaxili xolestaz;

Depressiv sindrom.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Ademetioninin tonuslandırıcı təsirini nəzərə alaraq, preparatın yatmazdan əvvəl istifadə etmək məsləhət deyil.

B12 vitamininin və fol turşusunun (folatların) çatışmamazlığı ademetioninin konsentrasiyasının azalmasına səbəb ola biləcəyi üçün risk altında olan xəstələrdə (anemiya, qaraciyər xəstəliyi, hamiləlik və ya digər xəstəliklər və ya vegeterianizm kimi yemək vərdişləri səbəbi ilə vitamin çatışmazlığı) bu maddələrin plazma səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə mütəmadi olaraq qan testi aparılmalıdır. Əgər çatışmamazlıq aşkar edilərsə, B12 vitamini və / və ya fol turşusu (folatlarla) ilə müalicə ademetioninin istifadəsindən əvvəl və ya eyni zamanda tövsiyə olunur.

Ademetionin müalicəsi alan xəstələrdə müvəqqəti  və ya artan həyacan halları haqqında məlumatlar vardır. Əksər hallarda müalicənin dayandırılmasına ehtiyac olmamışdır. Bəzi hallarda, dozanı azaltdıqdan və ya müalicəni dayandırdıqdan sonra həyacan keçmişdir. Ademetionin bipolyar psixozlu xəstələrdə istifadə üçün tövsiyə edilmir. Bəzi pasiyentlərdə ademetioninlə müalicə zamanı depressiyadan hipomaniyaya və ya maniyaya keçmə halları müşahidə olunmuşdur. Depressiyası olan xəstələrdə özünəqəsd və digər ciddi arzuolunmaz halların yaranması riski yüksəkdir, bu səbəbdən depressiyalı xəstələrin ademetionin ilə müalicəsi zamanı müalicənin effektivliyini izləmək üçün diqqətli müayinəyə və davamlı psixiatrik yardıma ehtiyacları vardır.

Homosistein immunoloji analizinə təsiri: Ademethionin, homosisteinin immunoloji analizinə təsir göstərir, nəticə olaraq ademetionini qəbul edən xəstələrdə səhv olaraq qan plazmasında homosistein səviyyəsinin artdığını göstərir. Bununla əlaqədar, belə xəstələrə qan plazmasında homosisteinin səviyyəsini təyin etmək üçün qeyri-immunoloji müayinə üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Farmakokinetik xüsusiyyətləri sağlam könüllülərdə və xroniki qaraciyər xəstəliyi olan pasiyentlərdə fərqlənmir.

Qaraciyərin sirrozu olan pasiyentlərdə hiperazotemiya zamanı müntəzəm olaraq qalıq azota nəzarət etmək lazımdır. Uzunmüddətli müalicə zamanı qan zərdabında sidik cövhərinin və kreatininin miqdarını təyin etmək lazımdır.

Yaşlı pasiyentlərə və böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərə preparat ehtiyatla təyin edilməlidir. Yaşlı pasiyentlərdə qaraciyər, böyrək və ya ürək funksiyalarının zəifləməsi, yanaşı gedən patoloji vəziyyətlərin olması və digər dərman vasitələrinin istifadəsini nəzərə alınmaqla prepatatın təyinatını tövsiyə olunan ən aşağı dozadan başlamaq lazımdır.

Pediatriyada istifadəsi: Uşaqlarda ademetionin istifadəsinin təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən edilməmişdir.

Əks göstərişlər

  • Metionin tsiklinə təsir edən və / və ya homosistinuriya və / və ya hiperhomosisteinemiyaya səbəb olan genetik qüsurlar (məsələn, sistationin beta-sintaza çatışmazlığı, sianokobalamin mübadiləsinin pozulması);
  • Bipolyar pozgunluqlar;
  • 18 yaşadək uşaqlar və yeniyetmələr;
  • Preparatın hər hansı bir komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

 

Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin tezliyi aşağıdakı parametrlərlə təyin edilir: çox tez-tez (≥ 1/10); tez-tez (≥ 1/100 – < 1/10); bəzən (≥ 1/1000 – < 1/100); nadir hallarda (≥  1/10000 – < 1/1000); çox nadir hallarda (< 1/10000); məlum deyil (əldə olan məlumatlar görə tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil).

Ademetioninlə müalicə zamanı ən çox baş ağrısı, diareya və ürəkbulanma hallarının olması bildirilmişdir.

Tez-tez (≥1/100, <1/10)

– ürəkbulanma, qarında ağrılar, diareya

– baş ağrısı

– həyacan, yuxusuzluq

– dəri qaşınması

Bəzən (≥ 1/1000, <1/100)

– ağızda quruluq, dispepsiya, meteorizm, mədə-bağırsaq ağrısı, mədə-bağırsaq qanaxması, mədə-bağırsaq pozğunluğu, qusma

– asteniya, ödem, qızdırma, üşütmə, inyeksiya sahəsində reaksiyalar, inyeksiya sahəsində nekroz

– Yüksək həssaslıq, anafilaktoid  reaksiyaları və ya anafilaktik reaksiyalar (məsələn, dərinin hiperemiyası, təngnəfəslik, bronxospazm, bel ağrısı, döş nahiyəsində diskomfort hissiyyatı, arterial təzyiqin dəyişməsi (hipotoniya, hipertoniya) və ya nəbzin tezləşməsi (taxikardiya, bradikardiya))

– sidik çıxarıcı yolların infeksiyaları

– artralgiyalar, əzələ spazmları

– başgicəllənmə, paresteziyalar, disgeziya

– təşviş, huşun ala qaranlıq olması

– qırtlağın ödemi

– hiperhidroz, angionevrotik ödem, allergik dəri reaksiyaları (məsələn, səpgilər, qaşınma,  məxmərək, eritema).

– “istilik basmalar”, hipotenziya, flebit

Nadir (≥ 1/10000, <1/1000)

– qarının köpməsi, ezofaqit

– narahatlıq

Doza həddinin aşılması

Simptomlar: əlavə  təsirlərin güclənməsi.

Müalicə: orqanizmin həyati-vacib funksiyalarını və xəstənin kliniki vəziyyətini izləməklə yanaşı ümumi dəstəkləyici terapiya

İstifadə qaydası və dozası

Preparat əzələdaxili  və ya venadaxili inyeksiya şəklində təyin edilə bilər. Liofilizəolunmuş tozu yeridilməsindən bilavasitə əvvəl xüsusi əlavə edilmiş həlledicidə həll etmək lazımdır. Məhlulun istifadə olunmayan hissəsi atılmalıdır. Venadaxilinə yeritmək üçün ademetioninin lazımi dozasını  250 ml-lik fizioloji məhlulda və ya 5%-li dekstroza (qlükoza) məhlulunda durulaşdırılmalıdır və çox yavaş sürətlə, 1-2 saat müddətində vena daxilinə yeridilməlidir.

Preparatı qələvi məhlulları və ya tərkibində kalsium ionları olan məhlullarla qarışdırmaq olmaz. Liofilizəolunmuş tozun rəngsiz və ya cüzi sarımtıl rəngdən başqa bir rəngi olarsa (flakonda çatların olması və ya yüksək temperaturun təsiri səbəbindən), onu istifadə etməkdən çəkinmək lazımdır.

Başlanğıc terapiyada venadaxili və ya əzələdaxili tövsiyə olunan günlük doza 5-12 mq/kq təşkil edir.

Qaraciyərdaxili xolestaz – 2 həftə müddətində 400-800 mq/gün (gündə 1-2 flakon).

Depressiya – 15–20 gün müddətində 400-800 mq/gün (gündə 1-2 flakon).

Terapiyanın davametmə müddəti xəstəliyin ağırlığından və gedişatından asılıdır və həkim tərəfindən fərdi olaraq təyin olunur.

Dəstəkləyici terapiyaya ehtiyac olduqda 2-4 həftə müddətində 800-1600 mq/gün dozada eyni tərkibli peroral preparatlarla davam etdirmək mümkündür.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman vasitələri ilə məlum olan qarşılıqlı təsiri müşahidə olunmayıb. Ademetionin və klomipramin qəbul edən bir pasiyentdə serotonin sindromunun inkişafına dair məlumat vardır. Ademetionini serotonin geriyə sorulmasının selektiv inhibitorları, trisiklik antidepressantlar (klomipramin kimi), bitki mənşəli vasitələrlə və triptofan tərkibli dərman preparatları ilə birlikdə təyin edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləliyin üçüncü trimestrində yüksək dozada ademetioninin istifadəsi heç bir əlavə reaksiya verməmişdir. Ademetioninin hamiləliyin ilk trimestrində istifadəsi yalnız zəruri hallarda mümkündür. Laktasiya dövründə ademetionin yalnız o zaman istifadə olunur ki, ademetioninin istifadəsindən alınan fayda körpəyə yarada biləcək riskdən daha üstün olsun.

 

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Müalicə dövründə nəqliyyat idarə etməkdən və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiyalar  tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növlərilə məşğul olmaqdan çəkinmək lazımdır.

 

 

Buraxılış forması

Venadaxilinə və əzələdaxilinə yeritmək üçün məhlulun hazırlanması üçün 760 mq toz, ağzı rezin tıxacla və alüminium qapaqla örtülmüş rəngsiz şüşə flakonda. 5 ml həlledici, şüşə ampulda.

5 flakon və 5 ampul həlledici, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Venadaxilinə və əzələdaxilinə yeritmək üçün məhlulun hazırlanması üçün 760 mq toz, ağzı rezin tıxacla və alüminium qapaqla örtülmüş rəngsiz şüşə flakonda. 5 ml həlledici, şüşə ampulda.

5 flakon və 5 ampul həlledici, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25ºС  temperaturdan  yüksək  olmayan, işıqdan  qorumaqla  və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

“Kievmedpreparat” İSC (toz)

“Haliçfarm” İSC (həlledici) 

Ünvan

01032 Kiyev şəhəri, Saksaqanski küç. Ev 139, Ukrayna.

Lvov ş., Oprişkovskaya 6/8.

Qeydiyyat vəsiqəsiniun sahibi

Perrery Farmaceutici S.r.l. üçün istehsal edilmişdir.

Corso San Lorenzo, 1, 37026 Pescantina, Verona (VR), İtalya.

www.perrery.it

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*