Aptek

Dərmanların satışı

Loren

8 mq/ 2ml ə/d və v/d inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizəolunmuş toz

Kataloqlar:,
Firmalar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

Təsiredici maddə:   1 flakonda 8 mq lornoksikam vardır.

Köməkçi maddələr: trometamin, mannitol, dinatrium EDTA.

Həlledici:                inyeksiya üçün su.

 

 

Lornoksikam qeyri-steroid iltihabəleyhinə maddə olub, klinik əhəmiyyətli ağrıkəsici və iltihabəleyhinə təsirə malikdir, oksikamlar sinfinə aiddir.

Təsir mexanizminin əsasında iltihabın qarşısını alan prostaqlandinlərin sintezinin ləngiməsi (siklooksigenaza fermentinin inhibisiyası) dayanır.

Lornoksikam orqanizmin əsas göstəricilərinə (bədən hərarəti, ürək döyüntülərinin tezliyi (ÜDT), arterial təzyiq (AT), elektrokardioqramma göstəriciləri (EKQ), spirometriya) təsir göstərmir.

Təsir mexanizminin əsasında iltihabın qarşısını alan prostaqlandinlərin sintezinin ləngiməsi (siklooksigenaza fermentinin inhibisiyası) dayanır.

Lornoksikam orqanizmin əsas göstəricilərinə (bədən hərarəti, ürək döyüntülərinin tezliyi (ÜDT), arterial təzyiq (AT), elektrokardioqramma göstəriciləri (EKQ), spirometriya) təsir göstərmir.

Prostaqlandinlərin sintezinin ləngiməsi ilə əlaqəli olan mədə-bağırsaq traktına yerli qıcıqlandırıcı təsiri və sistemli ulserogen təsiri nəticəsində QSİƏP ilə müalicə zamanı MBT tərəfindən fəsadlara tez-tez rast gəlinir

Sorulma

Lornoksikam sürətlə və demək olar ki, tam şəkildə mədə-bağırsaq traktından sorulur. Plazmada maksimal konsentrasiyası təxminən 1-2 saatdan sonra əldə edilir.

Mütləq biomənimsənilməsi təxminən 90-100% təşkil edir. Preparatın qaraciyərdən ilkin keçid effektləri aşkarlanmamışdır. Preparatın orta yarımxaricolma dövrü 3-4 saat təşkil edir. Lornoksikamın qida ilə yanaşı qəbulu zamanı Cmax təxminən 30% azalır və Tmax 1,5 saatdan 2,3 saatadək yüksəlir. Lornoksikamın absorbsiyası (AUC əsasında hesablanmış) 20%-ə qədər azala bilər.

Preparatın digər QSİƏP ilə yanaşı istifadəsi tövsiyə olunmur.

Qaraciyər zədələnməsinin əlamətləri (dəridə qaşınma, dəri örtüklərinin saralması, ürəkbulanma, qusma, qarın nahiyəsində ağrılar, sidiyin tündləşməsi, “qaraciyər transaminalazalarının” səviyyəsinin yüksəlməsi) meydana çıxdığı halda preparatın qəbulu dayandırılmalı və müalicə həkiminə müraciət olunmalıdır.

Preparat trombositlərin xüsusiyyətlərini dəyişə bilər, lakin ürək-damar xəstəlikləri zamanı asetilsalisil turşusunun profilaktik təsirini əvəz etmir.

Aşağıda sadalanan pozulmalar zamanı LOREN yalnız müalicənin gözlənilən faydasının və mümkün olan riskinin ciddi qiymətləndirilməsindən sonra təyin olunmalıdır:

  • Böyrək funksiyasının pozulması: yüngül dərəcəli (zərdab kreatinini – 150-300 mkmol/l) və orta ağırlıq dərəcəli (zərdab kreatinini – 300-700 mkmol/l), çünki böyrək qan dövranının dəstəklənməsi böyrək prostaqlandinlərin səviyyəsindən asılıdır. Müalicə zamanı böyrək funksiyasının pisləşməsi qeyd olunduğu halda Lornoksikamın qəbulu dayandırılmalıdır.
  • Geniş cərrahi müdaxilə icra olunmuş pasiyentlərdə, ürək çatışmazlığı olan, diuretiklər qəbul edən pasiyentlərdə, həmçinin, sübut edilmiş və ya ehtimal edilən nefrotoksikliyi olan preparatların qəbulu zamanı böyrəklərin funksiyasının nəzarəti aparılmalıdır.
  • Qanın laxtalanma sistemi pozğunluqları: ciddi klinik nəzarətin və laborator göstəricilərin (məsələn, aktivləşdirilmiş parsial trombin zamanı (APTZ)) qiymətləndirilməsinin aparılması tövsiyə olunur.
  • Qaraciyər funksiyasının pozulması (qaraciyər sirrozu): lornoksikam ilə 12-16 mq gündəlik dozada müalicə zamanı preparatın kumulyasiyası mümkün olduğu üçün müntəzəm klinik nəzarətin və laborator göstəricilərin qiymətləndirilməsinin aparılması tövsiyə olunur.
  • Uzunmüddətli müalicə (3 aydan artıq): qanın (hemoqlobin), böyrək funksiyasının (kreatinin) və qaraciyər fermentlərinin laborator göstəricilərinin müntəzəm qiymətləndirilməsi tövsiyə olunur.
  • 65 yaşdan yuxarı pasiyentlər: qaraciyər və böyrək funksiyasının nəzarətinin aparılması tövsiyə olunur. Ahıl yaşlı pasiyentlərdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

Digər QSİƏP (siklooksigenaza-2 inhibitorları daxil olmaqla) ilə yanaşı istifadəsindən çəkinmək lazımdır.

Simptomların nəzarəti üçün kifayət olan qısa müddətdə preparatın minimal effektiv dozasını istifadə edərək arzuolunmaz effektləri minimuma endirmək olar.

Əvvəl hər bir QSİƏP qəbulu fonunda müalicənin istənilən mərhələsində müşahidə olunan və ölüm ilə nəticələnə bilən mədə-bağırsaq qanaxması, xora, perforasiya. Helicobacter pylori mövcudluğu.

Anamnezdə mədə-bağırsaq toksikliyinin əlamətləri, xüsusilə də ahıl yaşda.

Peroral qlükokortikosteroidlər (məsələn, prednizolon), antikoaqulyantlar (məsələn, varfarin), serotoninin geri udulmasının selektiv inhibitorları (məsələn, sitalopram, fluoksetin, paroksetin, sertralin) və antitrombositar preparatlar (məsələn, asetilsalisil turşusu, klopidoqrel) kimi dərman maddələrin yanaşı istifadəsi zamanı.

Spinal və epidural anesteziyanın aparılması zamanı QSİƏP və heparinin yanaşı istifadəsi zamanı hematomanın inkişafı riski yüksəlir.

Anamnezdə mədə-bağırsaq traktı patologiyası (xoralı kolit, Kron xəstəliyi), çünki pasiyentin vəziyyəti pisləşə bilər.

Anamnezdə arterial hipertenziya və/və ya ürək çatışmazlığı, çünki QSİƏP istifadəsi zamanı mayenin ləngiməsi və ödemlərin inkişafı müşahidə olunmuşdur.

Periferik arteriyaların xəstəliklərinin və ya serebrovaksulyar xəstəliklərin inkişafının risk faktorları (məsələn, arterial hipertenziya, hiperlipidemiya, şəkərli diabet, siqaret çəkmə) mövcud olduğu halda, LOREN, yalnız müalicənin gözlənilən faydasının və mümkün olan riskinin ciddi qiymətləndirilməsindən sonra təyin oluna bilər.

Lornoksikam, digər QSİƏP olduğu kimi, arterial tromboembolik fəsadların (məsələn, miokard infarktı və ya insultun) inkişafı riskini yüksəldə bilər.

Anamnezdə və ya aktiv fazada bronxial astması olan pasiyentlərdə preparat ehtiyatla təyin olunmalıdır, çünki həmin qrup pasiyentlərdə QSİƏP bronxospazmın inkişafına səbəb ola bilər.

Çox nadir hallarda ölüm ilə nəticələnən ağır dəri reaksiyaların (həmçinin, eksfoliativ dermatit, Stivens-Conson sindromu, toksiki epidermal nekroliz) inkişafı mümkündür.

Prostaqlandinlərin sintezini zəiflədən istənilən digər preparatın qəbulu olduğu kimi, Lornoksikamın qəbulu mayalanma qabiliyyətinin pozulmasına səbəb ola bilər, buna görə hamiləliyi planlaşdıran qadınlarda LOREN preparatının istifadəsi tövsiyə olunmur.

Sistemli qırmızı qurdeşənəyi (SQQE) və birləşdirici toxumanın qarışıq xəstəlikləri olan pasiyentlərdə aseptik meninqitin inkişafı riski yüksək ola bilər.

Lornoksikam trombositlərin aqreqasiyasının ləngidir və qanaxma müddətini uzadır, bu səbəbdən qanaxmalara yüksək meyilliliyi olan pasiyentlərdə preparat ehtiyat ilə istifadə olunmalıdır.

Lornoksikama və ya istənilən köməkçi maddəyə qarşı yüksək həssaslıq;

Bronxial astma, residivləşən burun və ya burun ətrafı ciblərin polipozu, rinit, angionevrotik ödem, övrə və asetilsalisil turşusu və digər QSİƏP-a qarşı dözümsüzlük (həmçinin anamnezdə);

Trombositopeniya; leykopeniya.

Hemorragik diatez və ya qanın laxtalanmasının pozulmaları, həmçinin, qanaxma və ya natamam hemostaz riski ilə müşayiət olunan əməliyyatlar keçirmiş pasiyentlər;

Aortokoronar şuntlamanın aparılmasından sonrakı dövr;

Dekompensə olunmuş ürək çatışmazlığı;

Mədə və ya onikibarmaq bağırsaq selikli qişasının eroziv-xoralı dəyişiklikləri, aktiv mədə-bağırsaq qanaxması; serebrovaskulyar və ya digər qanaxma;

Anamnezdə QSİƏP qəbulu ilə bağlı mədə-bağırsaq qanaxmaları və ya xora perforasiyaları;

Aktiv peptik xora və ya anamnezdə residivləşən peptik xora;

Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (Kron xəstəliyi, xoralı kolit) kəskinləşmə fazasında;

Ağır qaraciyər çatışmazlığı;

Klinik əhəmiyyətli böyrək çatışmazlığı (zərdab kreatininin səviyyəsi 700 mkmol/l-dən yüksək), proqressivləşən böyrək xəstəlikləri, təsdiq edilmiş hiperkaliyemiya;

Hamiləlik və laktasiya dövrü;

18 yaşa qədər pasiyentlər (klinik təcrübənin məhdud olduğu səbəbiylə).

Əlavə təsirlərin tezlik parametrləri aşağıdakı şəkildə müəyyən olunur: çox tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100, lakin <1/10); az-az (≥1/1000, lakin <1/100); nadir (≥1/10000, lakin <1/1000); çox nadir (<1/10000); tezliyi məlum deyil (əldə olan məlumatlar əsasında qiymətləndirmək mümkün olmur).

Lornoksikam qəbulu zamanı daha çox tezliklə baş verən əlavə təsirlərə ürəkbulanma, dispepsiya, mədə pozğunluğu, qarında ağrı, qusma, diareya, baş ağrısı və başgicəllənmə daxildir.

İnfeksiyalar və invaziyalar

Nadir: farinqit.

Qan və limfatik sistemə

Nadir: anemiya, trombositopeniya, leykopeniya, qanaxma müddətinin uzanması.

Çox nadir: ekximozlar.

İmmun sistemə

Nadir: hiperhəssaslıq, anafilaktoid və anafilaktik reaksiyalar.

Metabolizmə və qidalanmaya

Bəzən: anoreksiya, bədən çəkisi dəyişiklikləri.

Psixikanın pozulmaları

Bəzən: yuxu pozulması, depressiya.

Nadir: huşun dumanlanması, əsəbilik, həyəcan.

Sinir sistemi

Tez-tez: qısamüddətli yüngül dərəcəli baş ağrıları, başgicəllənmə.

Nadir hallarda: yuxululuq, paresteziyalar, dadbilmənin pozulması, tremor, miqren.

Çox nadir hallarda: SQQE və birləşdirici toxumanın qarışıq xəstəlikləri olan pasiyentlərdə aseptik

meninqit.

Görmə orqanına

Bəzən: konyunktivit.

Nadir: görmə pozulmaları.

Eşitmə orqanına və labirintə

Tez-tez: başgicəllənmə, qulaqlarda küy.

Kardioloji pozulmalar

Bəzən: ürək döyüntüləri, taxikardiya, ödemlər, ürək çatışmazlığı.

Damar pozulmaları

Bəzən: istilik hissi, ödemlər.

Nadir hallarda: arterial hipertenziya, qanaxma, hematoma.

Tənəffüs sistemi, döş qəfəsi və divaralığı  orqanlarına

Bəzən: rinit.

Nadir hallarda: dispnoe, öskürək, bronxospazm.

Mədə-bağırsaq sisteminə

Tez-tez: ürəkbulanma, dispeptik əlamətlər, ishal, qusma.

Bəzən: qəbizlik, meteorizm, gəyirmə, ağızda quruluq, qastrit, mədənin xora xəstəliyi, epiqastral nahiyədə ağrı, onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, ağız boşluğunda yaralar.

Nadir: melena, qan ilə qusma, stomatit, ezofaqit, qastroezofaqeal reflüks, disfaqiya, aftoz stomatit, qlossit, perforativ peptik xora, mədə-bağırsaq qanaxması.

Hepatobiliar sistemə

Bəzən: qaraciyər funksiyasının göstəricilərinin (qlutamat-piruvat-transaminaza (QPT) və ya qlutamat-oksaloasetat-transaminaza (QOT)) yüksəlməsi. Qaraciyər fermentlərinin (alaninaminotransferaza (ALT) və aspartataminotransferaza (AST)) aktivliyinin yüksəlməsi.

Nadir: qaraciyər funksiyasının pozulması.

Çox nadir: hepatositlərin zədələnməsi.

Qaraciyər çatışmazlğının, hepatitin, sarılığın və xolestazın inkişafına səbəb ola bilən hepatotoksiklik.

Dərivə dərialtı toxumalara

Bəzən: səpgi, qaşınma, tərləmə, eritematoz səpgi, Kvinke ödemi, alopesiya.

Nadir: dermatit və ekzema, purpura.

Çox nadir: ödemler, bullyoz reaksiyalar, Stivens-Conson sindromu, toksiki epidermal nekroliz.

Skelet-əzələ sisteminə və birləşdirici toxumaya

Bəzən: artralgiya.

Nadir: sümüklərdə ağrılar, əzələ spazmları, mialqiya.

Böyrəklərə və sidik yollara

Nadir: nikturiya, sidik ifrazının pozulması, qanda sidik cövhəri və kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi.

Çox nadir: böyrək funksiyasının pozulması olan və böyrək qan axınının dəstəklənməsi üçün böyrək prostaqlandinlərinə ehtiyacı olan pasiyentlərdə lornoksikam kəskin böyrək çatışmazlıının inkişafına səbəb ola bilər. Müxtəlif formalarda təzahür edən nefrotoksiklik (nefrit və nefrotik sindrom daxil olmaqla) QSİƏP-ın sinif səciyyəvi effektidir.

Ümumi pozulmalar və preparatın yeridilməsi yerində pozulmalar

Tez-tez: ümumi halsızlıq, üzün ödemi.

Nadir: asteniya.

Dozası

Tövsiyə olunan doza: 8 mq əzələ daxili (ə/d) və ya vena daxili (v/d). Tövsiyə olunan maksimal gündəlik doza 16 mq-dan artıq olmamalıdır. Bəzi xəstələrə ilk 24 saat ərzində əlavə 8 mq lazım ola bilər. Bütün xəstələr üçün müvafiq doza rejimi müalicəyə fərdi cavab əsasında olmalıdır.

İstifadə qaydası

İstifadədən bilavasitə öncə flakonun içindəki tozu yanaşı təqdim olunan ampuladakı 2 ml inyeksiya üçün su ilə həll etmək lazımdır.

Ağrı sindromu

2-3 dozaya bölünməklə 8-16 mq lornoksikam təşkil edir. Tövsiyə olunan maksimal gündəlik doza 16 mq təşkil edir.

Osteoartrit və revmatoidli artrit

Tövsiyə olunan başlanğıc doza 2-3 dozaya bölünməklə, gündə 12 mq təşkil edir. Dəstəkləyici doza gündə 16 mq-dan çox olmamalıdır ya da həkim məsləhətinə əsasən təyin olunmalıdır.

İnyeksiya məhlulu üçün liofilizə olunmuş toz.

8 mq toz, flakonda. 2 ml həlledici ampulda. 1 flakon və 1 ampul, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*