Aptek

Dərmanların satışı

Simeton

Şəkərli diabetdə istifadə olunan dərmanlar, qanda qlükozanın səviyyəsini azaldan peroral preparatların kombinasiyaları

Sektorlar:
Kataloqlar:
Firmalar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

1 tabletin tərkibində 50 mq sitaqliptinə ekvivalent sitaqliptin hidroxlorid monohidrat,
1000 mq metformin hidroxlorid

Farmakodinamikası
Simeton II tip şəkərli diabeti olan pasiyentlərdə qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırmaq üçün əlavə təsir mexanizmlərinə malik iki hipoqlikemik preparatın birləşməsindən ibarətdir: dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4)
fermentinin inhibitoru olan sitaqliptin hidroxlorid monohidrat və biquanidlər sinifinin nümayəndəsi olan metformin hidroxlorid.
Sitaqliptin
Təsir mexanizmi
Sitaqliptin hidroxlorid monohidrat II tip şəkərli diabetin oral müalicəsi üçün dipeptidil peptidaza 4 (DPP-4) fermentinin aktiv, güclü və yüksək selektiyə malik inhibitorudur. DPP-4 inhibitorları inkretinlerin
səviyyəsini artıran dərman vasitələridir.
Sitaqliptin DPP-4 fermentini inhibə edərək, iki məlum aktiv inkretin hormonlarının (qlükaqona bənzər peptid-1 (GLP-1) və qlükozadan asılı insulinotrop polipeptid (GIP)) səviyyələrini artırır. İnkretinlər qlükoza
homeostazının fizioloji tənzimlənməsində iştirak edən endogen sistemin bir hissəsidir.
Qanda qlükozanın konsentrasiyası normal və ya yüksək olduqda, GLP-1 və GIP insulin sintezini və mədəaltı vəzinin beta hüceyrələrindən sərbəst buraxılmasını artırır. GLP-1 həmçinin mədəaltı vəzinin alfa
hüceyrələrindən qlükaqonun ifrazını azaldır və bu da qaraciyərdə qlükoza istehsalının azalmasına səbəb olur.
Qanda qlükozanın səviyyəsi aşağı olduqda, insulinin sərbəst buraxılması artmır və qlükaqonun ifrazı dayandırılmır. Sitaqliptin DPP-4 fermentinin güclü və yüksək selektivli inhibitorudur və terapevtik
konsentrasiyalarda sıx bağlı olan DPP-8 və ya DPP-9 fermentlərini inhibə etmir. Sitaqliptin kimyəvi quruluşuna və farmakoloji təsirinə görə GLP-1 analoqlarından, insulindən, sulfanil sidik cövhərindən və ya
meqlitinidlərdən, biquanidlərdən, peroksisom proliferasiyasını aktivləşdirən qamma reseptorların (PPAR , alfa-qlükozidaza inhibitorlarından və amilin analoqlarından fərqlənir.
Sağlam könüllülər üzərində aparılan iki günlük tədqiqatda sitaqliptin tək olaraq aktiv GLP-1 konsentrasiyasını artırdığı halda, tək metformin aktiv və ümumi GLP-1 konsentrasiyalarını oxşar dərəcədə artırmışdır.
Sitaqliptin və metforminin birgə tətbiqi aktiv GLP-1 konsentrasiyasına additiv təsir göstərmişdir. Aktiv GIP konsentrasiyasını artıran metformin deyil, sitaqliptin olmuşdur.
Klinik effektivlik və təhlükəsizlik
Ümumiyyətlə, sitaqliptin monoterapiyada və ya kombinə olunmuş müalicə zamanı qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırır.
Kliniki araşdırmalarda monoterapiya şəklində istifadə olunan sitaqliptin hemoqlobin A1c (HbA1c)-nin və qlükozanın ac vaxtı və yeməkdən sonrakı səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla qlikemik nəzarəti
yaxşılaşdırmışdır. Açlıq qlükozanın plazma səviyyəsinin (FPG) azalması 3 həftədən sonra, ilk dəfə PPG-nin ölçülməsi zamanı müşahidə edildi. Sitaqliptin qəbul edən pasiyentlərdə müşahidə olunan hipoqlikemiya
tezliyi plasebo qrupuna oxşar idi. Sitaqliptinlə müalicə zamanı bədən çəkisi artmamışdır.
HOMA-β (Homeostaz Modelinin Qiymətləndirilməsi-β) daxil olmaqla, beta hüceyrələrinin funksiyasının surroqat markerlərində proinsulinin insulinə nisbəti və tez-tez keçirilən qida tolerantlığı testində beta
hüceyrələrinin həssaslıq göstəriciləri yaxşılaşmışdır.
Sitaqliptin və metformin kombinasiyasının araşdırılması
Qəbulu davam edən metforminə əlavə edilən sitaqliptinin (gündə bir dəfə 100 mq) effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirən 24 həftəlik plasebo ilə idarə olunan klinik araşdırma zamanı sitaqliptin plasebo ilə
müqayisədə qlikemik parametrləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Sitagliptinlə müalicə olunan pasiyentərdə bədən çəkisininilkin göstəriciyə görə dəyişməsi plasebo ilə müqayisədə oxşar olmuşdur. Bu
araşdırmada sitaqliptin və ya plasebo qəbul edən pasiyentərdə hipoqlikemiyanın oxşar tezliyi haqqında məlumat verilmişdir.
24 həftəlik plasebo-nəzarətli faktorial tədqiqatda sitaqliptin (gündə iki dəfə 50 mq) ilə metforminin (gündə iki dəfə 500 və ya 1000 mq) birgə tətbiqi zamanı müalicənibaşlanğıcında qlikemik parametrlərin hər iki
preparatın ayrı ayrılıqda monoterapiyası ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması müşahidə olunmuşdur. Sitaqliptin və metformin kombinasiyasında bədən çəkisinin azalması metforminin təkbaşına
qəbulu və ya plasebo qəbulu zamanı olan vəziyyətlərə bənzəyir; Yalnız sitaqliptin qəbul edən pasiyentlərdə ilkin göstərici ilə müqayisədə heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Hipoqlikemiyanın tezliyi müxtəlif
müalicə qruplarında eyni olmuşdur.
Sitaqliptinin metformin və sulfonil sidik cövhəri ilə kombinasiyalarının araşdırılması
24 həftəlik plasebo-nəzarətli tədqiqat sitaqliptinin (gündə bir dəfə 100 mq) qlimepiridlə (tək və ya metforminlə kombinasiyada) birgə istifadəsinin effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Sitaqliptinin qlimepirid və metforminə əlavə edilməsi qlikemiyanın əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması ilə nəticələndi. Sitaqliptinlə müalicə olunan pasiyentlərdə plasebo ilə müqayisədə bədən çəkisi
(+1,1 kq) cüzi artmışdır.
Sitaqliptinin metformin və PPARγ aqonisti ilə kombinasiyalarının araşdırılması
Pioqlitazon və metforminin kombinasiyasına əlavə edilən sitaqliptinin (gündə bir dəfə 100 mq) effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirmək üçün 26 həftəlik plasebo-nəzarətli araşdırma nəzərdə tutulmuşdur.
Pioqlitazon və metforminə sitaqliptinin əlavə edilməsi qlikemik parametrlərin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olur. Sitaqliptinlə müalicə olunan pasiyentlərdə bədən çəkisinin dəyişməsi başlanğıc
göstəricilərlə müqayisədə plasebo ilə oxşar olmuşdur. Sitaqliptin və ya plasebo qəbul edən pasiyentlərdə hipoqlikemiya tezliyi də oxşar olmuşdur.
Sitaqliptinin metformin və insulin ilə kombinasiyalarının araşdırılması
Metforminlə (ən azı 1500 mq) və ya metforminsiz insulinə (ən azı 10 həftə stabil dozada) əlavə edilən sitaqliptinin (gündə bir dəfə 100 mq) effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirmək üçün 24 həftəlik
plasebo-nəzarətli araşdırma nəzərdə tutulmuşdur. Qarışıq insulin qəbul edən pasiyentlərdə orta gündəlik doza 70,9 V/gün olmuşdur. Qeyri-qarışıq (intermediate/long-acting) insulin qəbul edən pasiyentlərdə orta
gündəlik doza 44,3 V/gün təşkil edirdi. Metformin qəbul edən pasiyentlərin 73%-nin məlumatları 1-ci cədvəldə təqdim olunmuşdur. Sitaqliptinin insulinə əlavə edilməsi qlikemik parametrlərin əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Hər iki qrupda bədən çəkisində ilkin göstəricilərlə müqayisədə əhəmiyyətli dəyişiklik baş vermədi

II tip şəkərli diabeti olan böyüklər üçün:
Simeton tək metforminin maksimum dözülən dozası adekvat qlikemik nəzarəti təmin edə bilmədiyi zaman və ya günlük olaraq sitaqliptin və metformin kombinasiyası ilə müalicə alan xəstələrdə qlikemik nəzarəti
yaxşılaşdırmaq üçün pəhriz və idmana əlavə olaraq təyin olunur.
Simeton metforminin və sulfonil sidik cövhərinin maksimum dözülən dozası adekvat qlikemik nəzarəti təmin edə bilmədiyi zaman qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırmaq üçün pəhriz və idmana əlavə olaraq sulfonil
sidik cövhəri ilə birlikdə (yəni, üçlü kombinasiya müalicəsi) göstərişdir.
Simeton metforminin və PPAR agonistinin maksimum dözülən dozası adekvat qlikemik nəzarəti təmin edə bilmədiyi zaman qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırmaq üçün pəhriz və idmana əlavə olaraq peroksisom
proliferatoru ilə aktivləşdirilmiş qamma reseptor (PPAR ) aqonisti (yəni, tiazolidinedion) ilə birlikdə üçlü kombinasiya müalicəsi kimi göstərişdir.
Simeton həmçinin, insulinin və metforminin stabil dozası adekvat qlikemik nəzarəti təmin edə bilmədiyi zaman qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırmaq üçün pəhriz və idmana əlavə olaraq insulin ilə birlikdə (yəni, üçlü
kombinasiya müalicəsi) göstərişdir.

– Preparatın tərkibində olan komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq;
– Kəskin metabolik asidozun istənilən növü (məsələn, laktik asidoz, diabetik ketoasidoz);
– Diabetik pre-koma;
– Ağır böyrək çatışmazlığı (GFR < 30 ml/dəq);

Simeton tabletləri ilə müalicəvi əhəmiyyəti olan heç bir klinik sınaqlar aparılmamışdır, lakin Simeton sitaqliptin və metforminin birgə tətbiqi ilə bioekvivalent olması nümayiş etdirilmişdir.
Pankreatit və yüksək həssaslıq reaksiyaları da daxil olmaqla ciddi əlavə reaksiyalar haqqında məlumat verilmişdir. Sulfonil sidik cövhəri (13,8%) və insulin (10,9%) preparatlarının birgə istifadəsi zamanı
hipoqlikemiya olduğu bildirilmişdir.
Sitaqliptin və metformin
Əlavə təsirlərin rastgəlmə tezliyi aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: çox tez-tez (≥1/10), tez-tez (≥1/100 – <1/10), az-az (≥1/1,000 – <1/100), nadir (≥1/10,000 – <1/1,000), çox nadir (<1/10,000), tezliyi məlum
deyil (əldə olan məlumatlara əsasən qiymətləndirmək mümkün deyil).

Doza
Antihiperqlikemik müalicədə Simeton preparatının dozası sitaqliptinin tövsiyə olunan maksimum gündəlik dozasını (100 mq) aşmadan, mövcud rejimə, effektivliyə və pasiyentin dözümlülüyünə əsasən fərdi
olaraq seçilməlidir.
Normal böyrək funksiyası olan böyüklər (GFR ≥ 90 ml/dəq)
Metforminin maksimum dözülən dozası ilə monoterapiya zamanı qlikemik nəzarəti qeyri-adekvat olan pasiyentlər üçün
Simetonun adi başlanğıc dozası sitaqliptin 50 mq-dan gündə iki dəfə (gündəlik doza 100 mq) və artıq qəbul olunan metformin dozası olmalıdır.
Sitaqliptin və metformin preparatlarının birgə tətbiqindən keçən pasiyentlər üçün
Sitaqliptin və metforminin birgə tətbiqindən keçən pasiyentlər üçün Simetonun başlanğıc dozası sitaqliptin və metforminin artıq qəbul edilən dozaları olmalıdır.
Metforminin və sulfonil sidik cövhərinin maksimum dözülən dozaları ilə aparılan ikili kombinasiya müalicəsi zamanı qlikemik nəzarəti qeyri-adekvat olan pasiyentlər üçün
Simetonun dozası sitaqliptin 50 mq-dan gündə iki dəfə (gündəlik doza 100 mq) və artıq qəbul olunan metformin dozasına uyğun olmalıdır. Simeton sulfonil sidik cövhəri törəmələri ilə birlikdə istifadə edildikdə,
hipoqlikemiya riskini azaltmaq üçün sulfonil sidik cövhərinin daha aşağı dozası tələb oluna bilər.
Metforminin və PPARγ agonistinin maksimum dözülən dozaları ilə aparılan ikili kombinasiya müalicəsi zamanı qlikemik nəzarəti qeyri-adekvat olan pasiyentlər üçün
Simetonun dozası sitaqliptin 50 mq-dan gündə iki dəfə (gündəlik doza 100 mq) və artıq qəbul olunan metformin dozasını təmin etməlidir.
İnsulin və metforminin maksimum dözülən dozası ilə aparılan ikili kombinasiya müalicəsi zamanı qlikemik nəzarəti qeyri-adekvat olan pasiyentlər üçün
Simetonun dozası sitaqliptin 50 mq-dan gündə iki dəfə (gündəlik doza 100 mq) və artıq qəbul olunan metformin dozasına uyğun olmalıdır. Simeton insulinlə birlikdə istifadə edildikdə, hipoqlikemiya riskini
azaltmaq üçün insulinin daha aşağı dozası tələb oluna bilər.
Bütün pasiyentlər gün ərzində karbohidrat qəbulunun adekvat paylanması ilə tövsiyə olunan pəhrizə davam etməlidirlər.
Xüsusi əhali qrupları
Böyrək çatışmazlığı
Yüngül böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə (qlomerulyar filtrasiya sürəti [GFR] 60 ml/dəq) dozanın tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Metformin tərkibli məhsullarla müalicəyə başlamazdan əvvəl və bundan
sonra ən azı ildə bir dəfə GFR qiymətləndirilməlidir. Böyrək çatışmazlığının daha da ağırlaşması riski yüksək olan pasiyentlərdə və yaşlı insanlarda böyrəklərin funksiyası daha tez-tez, yəni, hər 3-6 aydan bir
qiymətləndirilməlidir.
Metforminin maksimal gündəlik dozasını 2-3 qəbula bölmək məsləhətdir. GFR < 60 ml/dəq olan pasiyentlərdə metforminlə müalicəyə başlamazdan əvvəl laktik asidozun inkişaf riskini artıra bilən amillər nəzərə
alınmalıdır.
Əgər Simetonun təsir gücü kifayət qədər deyilsə, sabit dozanın birləşməsi əvəzinə ayrıca monokomponentlərdən istifadə edilməlidi

Örtüklü tabletlər.
14 tablet PVC-PVDC/Aluminium blisterdə. 8 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*